Gå til indhold

Akacieparken

Afdeling 463-0

Husorden

HUSORDEN   (vedtaget på afdelingsmødet 28/11-2016)

AFFALD

Det er forbudt at efterlade affald af nogen slags på svalegange, i trappetårne eller andre steder i Akacieparken uden for materielgården eller affaldscontainerne og skakterne. Henkastning af affald kan medføre en afgift på 500 kr.

 

ALTANER

Evt. altankasser skal opsættes indvendigt på altanen. Det er tilladt at afskærme altanerne indvendigt, dog kun med grå eller solgul afskærmningsdug. Det er ikke tilladt at grille på altaner. Det er ikke tilladt at lufte sengetøj eller lufte/banke tæpper på altaner.

Tøjtørring skal foregå under gelænderhøjde.

 

BARNEVOGNE

Barne- og klapvogne må ikke henstilles på svalegangene. Der henvises til barnevogns­rummene i kældrene. Nøgle kan købes på ejendomskontoret.

 

CYKLER

Cykler skal parkeres i cykelkældrene, i de opstillede cykelstativer eller i de blå cykel/knallertskure. Der må ikke stilles cykler op ad husmurene.

 

CYKLING

Cykler skal trækkes på områdets gangstier. Alle former for cykling på disse områder er forbudt.

 

FODRING

Fodring af vilde katte og fugle er ikke tilladt.

 

GARDEROBESKABE

Det er tilladt at fjerne garderobeskabe i boligernes beboelsesrum. Nedtagne skabe skal ikke genetableres ved fraflytning.

 

GRAFFITI

Al tegning og maling på ejendommens skure, vægge og husmure er forbudt. Hvis nogen tegner eller maler her, vil pågældende blive holdt ansvarlig og afkrævet erstatning.

 

HAVER OG TERRASSER

Der gælder gælder følgende bestemmelser om havens og terrassens ren- og vedligeholdelse, som fuldt ud påhviler lejeren:

Haver/terrasser skal holdes på en sådan måde, at de fremstår pæne og ryddelige og passer til bebyggelsen som helhed. I modsat fald er boligselskabet til enhver tid berettiget til at lade det forsømte udføre på lejerens bekostning.

Det er ikke tilladt at møblere haver eller terrasser med andet end egentlige havemøbler. Det er heller ikke tilladt at lade affald, indkøbsvogne, vasketøjskurve eller lignende henstå i haver og på altaner. Cykler skal parkeres, så de generer mindst muligt.

 

HUSDYR

Det er tilladt at have 2 husdyr (hund eller kat) i hvert lejemål i afd. 463-0.

Ejere af hunde og katte skal – inden skriftlig tilladelse gives –  dokumentere

̵ lovpligtig ansvarsforsikring,

̵ overholdelse af lovpligtigt vaccinationsprogram,

̵ øretatovering/chipmærkning.

Følgende hunderacer accepteres ikke:

Amerikansk bulldog, amerikansk staffordxhire terrier, centralasiatisk ovtcharka, boerboel, dogo aftentino, engelsk staffordshire bull terrier, fila brasileiro, kangal, kaukasisk ovtcharka, pittbull terrier, staffordshire bull terrier, sarplaninac, sydrussisk ovtcharka, tornjak og tosa inu, i alt 15 hunderacer. Desuden kamphunde/muskelhunde, som kan have tilsvarende farlige egenskaber.

Denne liste kan bestyrelsen ændre med ultrakort varsel.

Ejendomskontoret foretager en konkret vurdering ved udstedelse af tilladelse, og tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

Når disse ovennævnte betingelser er opfyldt, vil tilladelse til 1 eller 2 husdyr blive givet (se skemaet side 20).

I øvrigt gælder følgende ved færden med hunde:

̵ Hunde SKAL føres i snor på afdelingens arealer.

̵ Hundens fører skal have nødvendige kompetencer til at have fuldstændigt styr på hunden.

̵ Hundeefterladenskaber skal ALTID fjernes og smides i skraldespandene i emballeret tilstand.

 

For både hunde og katte gælder, at de ikke må være til fare, ulempe eller gene ved støj og lugt for andre beboere i afdelingen.

Katte, der anskaffes efter 2014, skal neutraliseres, hvis de går ude.

Overtrædelse af ovennævnte betingelser betragtes som en overtrædelse af husordenen, hvilket i værste fald kan medføre ophævelse af lejemålet.

 

INSTALLATIONER

Utætheder ved WC, køkkenhaner samt badeværelseshaner m.v. skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

 

KNALLERTER

Knallerter skal parkeres i knallertskure eller ved cykelstativer.

 

KÆLDRE

Alt ophold i kældre uden lovligt ærinde er forbudt mellem kl. 7 og kl. 22.
Alt ophold mellem kl. 22 og kl. 7 er totalt forbudt.

 

LEG

Leg må ikke foregå i kældre, elevatorer, materielgården, i buske og bede eller på svale­gangene. Boldspil henvises til den indhegnede boldbane bag materiel­gården (A-grunden). Maling og tegning på områdets bygninger er ikke tilladt – se afsnittet om graffiti.

 

MUSIK

Ved benyttelse af musikanlæg, musikinstrumenter m.m. skal der tages hensyn til ejendommens øvrige beboere.

 

PARABOLER

Opstilling af paraboler må kun finde sted, såfremt parabolen kan opstilles under gelænder­højde på altanen. Ved rækkehuse skal evt. paraboler opsættes i haven. Parabolen i rækkehusene skal afskærmes mod naboerne med lamelhegn på 180 x 180 cm. Kabler til paraboler må ikke føres uden på bygningerne.

 

PARKERING

Der må KUN parkeres i de dertil markerede P-båse. Parkering uden for disse KAN medføre, at du bliver opkrævet P-afgift.

 

STØJ

Brug af boremaskine eller andre støjende maskiner er tilladt i tidsrummet

hverdage mellem kl. 09:00 og 19:00, samt
lørdage mellem kl. 10:00 og 15:00.

På søn- og helligdage er det ikke tilladt at bruge støjende maskiner i boligerne.

 

SVALEGANGE

Svalegangene skal holdes ryddelige og rene af hensyn til brandfare. Henstillen af affald, kasser, fodtøj, møbler, cykler, barnevogne m.v. er ikke tilladt.

Fjernes disse ting ikke efter påbud herom inden for en nærmere angiven frist, vil de blive fjernet af ejendomskontoret, og lejeren opkræves en afgift på 500 kr.

 

TØJVASK

Det er ikke tilladt at benytte egen vaskemaskine eller tørretumbler i boligerne efter kl. 22.00.

 

SPECIELT FOR RÆKKEHUSENE

Græsplæner skal slås jævnligt, og hække skal klippes efter behov. Hækken må maksi­malt være 1,80 m høj. Er den levende hæk fjernet, erstattes denne af et lamelhegn med en maksimal størrelse på 1,80 x 1,80 m. I resten af skellets længde skal der være levende hegn.

Der må ikke plantes træer af nogen art uden særlig tilladelse.

Buske og andre planter må kun plantes i det omfang, hvor de efter selskabets skøn ikke er så høje, at de hindrer udsigt, eller er så kraftigt voksende, at de generer hækkene eller de tilstødende haver.

Hækklipning kan udføres af en gartner. Såfremt beboere ikke giver adgang til haven på de datoer, som skriftligt er meddelt hver enkelt beboer, skal beboeren selv sørge for hækklipning til max. højde på 1,80 m.

Såfremt hækken derefter ikke er klippet senest den 1. november hvert år, vil arbejdet blive udført af en gartner på lejerens regning.

 

HVIS ORDENSREGLERNE IKKE BLIVER OVERHOLDT

Enhver beboer har ret til at klage over en overtrædelse af de gældende ordensregler. Klager over overtrædelser af husordenen skal indsendes til Lejerbo på et skema, der kan hentes på ejendomskontoret. Lejerbo vil herefter behandle klagen.

Gentagne overtrædelser vil kunne medføre opsigelse af lejemålet.

 

 

Afdelingsbestyrelsen.

Sidst revideret i november 2016

 

 

Ejendomskontor
Ejendomskontoret
Carl Th.Dreyersvej 262
2500  Valby
Tlf. 36169176
afdeling.463-0@net.lejerbo.dk
Boligsociale medarbejdere
Mohammed Sobhie
Send mail
Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo, København
Lejerbo