Gå til indhold

Akacieparken

Afdeling 463-0

Husorden

AFFALD
Af hygiejniske grunde bør alt køkkenaffald indpakkes i tæt tillukkede affaldsposer, før anbringelse i affaldscontainer eller affaldsskakt.

Aviser, reklamer m.m. kan anbringes i de opstillede containere til genbrugspapir.

Flasker skal anbringes i Materielgården (for rækkehuse: i affaldsskure).

Storskrald, papkasser m.m. skal anbringes i affaldscontainerne i Materielgården.

ALTANER
Evt. altankasser skal opsættes indvendigt på altanen. Det er tilladt at afskærme altanerne indvendigt, dog kun ved brug af grå eller solgul afskærmningsdug. Det er IKKE tilladt at grille på altaner. Det er IKKE tilladt at lufte sengetøj eller lufte/banke tæpper på altaner. Tøjtørring henvises til at foregå under altanhøjde.

BARNEVOGNE
Barne- og klapvogne må IKKE henstilles på svalegangene.

Der henvises til barnevognsrummene i kældrene (nøgle kan købes på Ejendomskontoret).

CYKLER
Cykler skal henstilles i cykelkældrene, i de opstillede cykelstativer, eller i de blå cykel/knallertskure. Der må IKKE stilles cykler op ad husmurene.

CYKLING
Cykler skal trækkes på områdets gangstier. Alle former for cykling er
på disse områder FORBUDT.

FODRING 
Fodring af vilde katte og fugle er IKKE tilladt.

GRAFFITI 
Al tegning og maling på ejendommens skure, vægge og husmure er
forbudt. Såfremt tegning eller maling finder sted, vil pågældende blive
holdt ansvarlig og afkrævet erstatning.

HAVER OG TERASSER
Ved havens ren- og vedligeholdelse, der FULDT UD påhviler lejeren,
gælder følgende bestemmelser:

Haver/terrasser skal holdes på en sådan måde, at de fremstår pæne og ryddelige og passer til bebyggelsen som helhed.

Græsplæner skal slås jævnligt, og hække skal klippes efter behov. Hækken må maksimalt være 1,80 m høj.

Er den levende hæk fjernet, erstattes denne af et fag lamelhegn med en maksimal størrelse på 1,80 x 1,80 m fra husmuren. Der må IKKE plantes træer af nogen art uden særlig tilladelse. Buske og andre planter må kun plantes i det omfang, hvor de efter selskabets skøn ikke er så høje, at de hindrer udsigt, eller er så kraftigt voksende, at de generer hækkene eller de tilstødende haver.

Det er IKKE tilladt at møblere haver eller terrasser med andet end
egentlige havemøbler. Det er heller ikke tilladt at opbevare affald,
indkøbsvogne, vasketøjskurve eller lignende. Cykler skal parkeres,
så de generer mindst muligt. Ren- og vedligeholdelsen af haverne skal til stadighed være upåklagelig. I modsat fald er selskabet til enhver tid berettiget til at lade det forsømte udføre på lejerens bekostning. Lejeren er pligtig til selv at bortkøre alt haveaffald.

HUSDYR
Der kan ved henvendelse til Ejendomskontoret indhentes skriftlig tilladelse til hold af én hund eller én kat pr. lejemål.

Hunde skal overalt på området føres i snor. Det påhviler hundens ledsager straks at fjerne evt. efterladenskaber.

Husdyr må under ingen omstændigheder være til fare eller ulempe for andre beboere.

Husdyrtilladelsen kan inddrages, såfremt ovenstående ikke efterkommes.

INSTALLATIONER
Utætheder ved WC, køkkenhaner samt badeværelseshaner, skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

KNALLERTER
Knallerter skal henstilles i knallertskure eller ved cykelstativer.

LEG
Leg skal ikke foregå i kældre, elevatorer, Materielgården, buske og bede, eller på svalegangene.

Boldspil henvises til den indhegnede boldbane.

Maling og tegning på områdets bygninger er ikke tilladt. Se i øvrigt
afsnittet: Grafitti

MUSIK
Benyttelse af musikanlæg, musikinstrumenter m.m., skal foregå under hensyn til ejendommens øvrige beboere. (Lukkede døre og vinduer)

PARABOLER
Opstilling af paraboler må kun finde sted, såfremt parabolen kan opstilles under gelænderhøjde på altanen. Ved rækkehuse skal evt. paraboler opsættes i haven. Parabolen skal afskærmes mod naboerne med lamelhegn str. 180 x 180 cm. Kabler til paraboler må ikke føres uden på bygningerne.

PARKERING
Parkering skal foregå på de dertil anlagte og afmærkede områder, jfr. oversigtsplan.

STØJ
Brug af boremaskine eller andre støjende maskiner, er tilladt i tiden:

Hverdage mellem kl. 09.00. og 19.00.,

lørdag mellem 10.00. og 15.00.

søn- og helligdage: IKKE TILLADT

SVALEGANGE
Svalegangene skal holdes ryddelige og rene.

Henstilling af affald, kasser, fodtøj, møbler, cykler m.v. er IKKE tilladt.

TØJVASK
Det er IKKE tilladt at benytte egen vaskemaskine eller tørretumbler
i etagehusene efter kl 22.00.

Enhver beboer har ret til at påtale en overtrædelse af de gældende ordensregler.

En sådan påtale skal indgå skriftligt til Afdelingsbestyrelsen. Denne træffer herefter afgørelse om påtalens rigtighed.

En påtale besvares skriftligt, enten direkte til påtaler eller via nyhedsbrev.

Er påtalen berettiget, rettes skriftlig henvendelse til pågælden-de lejer/lejemål.

Såfremt overtrædelsen - til trods for henvendelse fra afdelingsbestyrelsen - ikke bringes til ophør, fremsendes sagen til LEJERBO's administraton for videre behandling.

Gentagne overtrædelser vil kunne medføre opsigelse af lejemålet.

Afdelingsbestyrelsen sidst revideret i juni 2003.
Ejendomskontor
Ejendomskontoret
Carl Th.Dreyersvej 262
2500  Valby
Tlf. 36169176
afdeling.463-0@net.lejerbo.dk
Boligsociale medarbejdere
Abdirisak Omar
Send mail
Mette Leisner
Send mail
Thomas Højmark Fegar
Send mail
Mohammed Hamouti
Send mail
Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo, København
Lejerbo